Tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động

Điều 188. Vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động Công đoàn cơ sở thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể,

» Read more