Những điều cần biết về thỏa ước lao động tập thể vô hiệu

Đối với mỗi ngành nghề thì việc thỏa thuận, thỏa ước về lao động là rất cần thiết. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi những sai sót dẫn đến thỏa ước bị vô hiệu.

Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu khá phức tạp, cần phải có sự tìm hiểu. Còn với lao động làm giúp việc thì việc thỏa thuận trong hợp đồng sẽ đơn giản hơn. Trong hợp đồng lao động của người đi làm giúp việc do công ty giúp việc nhà đưa ra đã có đầy đủ các nội dung và điều khoản cụ thể, rõ ràng để các bên xem xét, thỏa thuận và kí kết. Đến với Trung tâm giúp việc Hồng Doan, các bạn hoàn an tâm khi sử dụng dịch vụ người giúp việc của trung tâm. Xem thêm tại https://giupviechongdoan.com/

Dịch vụ người giúp việc

Dịch vụ người giúp việc

Cùng với giupviecvietnam.com tìm hiểu trong Bộ Luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.

Điều 78. Thoả ước lao động tập thể vô hiệu

  1. Thoả ước lao động tập thể vô hiệu từng phần khi một hoặc một số nội dung trong thoả ước trái pháp luật.
  2. Thoả ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có toàn bộ nội dung trái pháp luật;

b) Người ký kết không đúng thẩm quyền;

c) Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể.

Xem thêm: Khi nào người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng?

Điều 79. Thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu

Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.

Điều 80. Xử lý thoả ước lao động tập thể vô hiệu

Khi thoả ước lao động tập thể bị tuyên bố vô hiệu thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên ghi trong thoả ước tương ứng với toàn bộ hoặc phần bị tuyên bố vô hiệu được giải quyết theo quy định của pháp luật và các thoả thuận hợp pháp trong hợp đồng lao động.

Điều 81. Thoả ước lao động tập thể hết hạn

Trong thời hạn 03 tháng trước ngày thoả ước lao động tập thể hết hạn, hai bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn của thoả ước lao động tập thể hoặc ký kết thoả ước lao động tập thể mới.

Khi thoả ước lao động tập thể hết hạn mà hai bên vẫn tiếp tục thương lượng, thì thoả ước lao động tập thể cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời gian không quá 60 ngày.

Điều 82. Chi phí thương lượng tập thể, ký kết thoả ước lao động tập thể

Mọi chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công bố thoả ước lao động tập thể do người sử dụng lao động chi trả.

Nguồn: Trích từ Bộ Luật Lao động

Tham khảo: